Câu hỏi: Yếu tố nào có tác động trực tiếp để phát huy nguồn lực con người? 

A. Phát triển kinh tế – xã hội

B. Giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin

C. Giáo dục về đạo đức, lối sống

D. Giải quyết việc làm

Trả lời

Đáp án đúng: A. Phát triển kinh tế – xã hội

Yếu tố phát triển kinh tế – xã hội có tác động trực tiếp để phát huy nguồn lực con người.

Khái niệm về nguồn lực con người

“Nguồn lực con người” hay “nguồn nhân lực” là khái niệm được hình thành trong quá trình nghiên cứu, xem xét con người với tư cách là một nguồn lực, là động lực của sự phát triển: Các công trình nghiên cứu trên thế giới và trong nước gần đây đề cập đến khái niệm nguồn nhân lực với các góc độ khác nhau.

Theo Liên Hợp Quốc thì nguồn nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực và tính sáng tạo của con người có quan hệ tới sự phát triển của mỗi cá nhân và của đất nước. Theo quan điểm của tổ chức lao động quốc tế (ILO) thì nguồn nhân lực là lực lượng lao động , là tổng thể các tiềm năng lao động của con người của một quốc gia đã được chuẩn bị ở một mức độ nhất định, có khả năng huy động vào quá trình phát triển kinh tế -xã hội của đất nước .

Theo Đảng cộng sản Việt Nam: Nguồn lực con người được xem xét ở các tiêu chí: Số lượng và chất lượng con người (bao gồm cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực và phẩm chất); là tổng thể chất dự trữ, những tiềm năng, những lực lượng thể hiện sức mạnh và sự tác động của con người trong việc cải tạo tự nhiên và xã hội; là sự kết hợp sức lực và thể lực tạo nên năng lực sáng tạo, chất lượng, hiệu quả hoạt động và triển vọng phát triển mới của con người; là kinh nghiệm sống, đặc biệt là kinh nghiệm được tích lũy qua sự nếm trải trực tiếp của con người tạo thành thói quen, kỹ năng tổng hợp của mỗi người, của cộng đồng. Điều kiện để nguồn lực con người đạt tới các tiêu chí đó khi: người lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, được đào tạo, bồi dưỡng và phát huy bởi một nền giáo dục tiên tiến gắn liền với một nền khoa học, công nghệ hiện đại đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.