When rose arrived home after a day at work

Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “When rose arrived home after a day at work” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Tiếng anh 12 do Học bài 247 biên soạn dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Trắc nhiệm: When rose arrived home after a day at work,__________.

A. Her children were sleeping soundly

B. Her children have been sleeping soundly

C. Her children slept soundly

D. Her children are sleeping soundly

Trả lời:

 Đáp án đúng: A. Her children were sleeping soundly.

Giải thích:

Sự phối hợp thì. Nếu 1 hành động đang xảy ra trong quá khứ (chia quá khứ tiếp diễn) mà có một hành động khác xen vào (chia quá khứ đơn)

Cấu trúc phối hợp thì: When S+ V quá khứ đơn, S +was/were + V-ing

Tạm dịch: khi Rose trở về nhà sau một ngày làm việc. Các con của cô đang ngủ rất say giấc.

Kiến thức mở rộng về sự phối hợp thì trong Tiếng Anh

1. Khái niệm về sự phối hợp thì trong tiếng Anh

Khi câu có nhiều hơn 1 động từ, sự hoà hợp giữa các thì của các động từ được gọi là sự phối hợp thì. Chẳng hạn, khi tất cả các động từ trong một câu mô tả các hành động hoặc trạng thái xảy ra cùng hoặc gần lúc nhau, thì của những động từ này rất có thể được chiacùng một thì.

E.g. She opened her arms to the audience, smiled and bowed deeply. (Cô ấy dang tay ra với khán giả, mỉm cười và cúi gập mình.)

=> Tất cả động từ trong câu được chia ở thì quá khứ. sự phối hợp thì

When rose arrived home after a day at work

Mặt khác, một câu có thể diễn tả các hành động xảy ra vào các thời điểm khác nhau, khi đó các động từ trong câu rất có thể được chia ở các thì khác nhau.

E.g. She had left before I got there. (Cô ấy đã rời đi trước khi tôi đến.)
=> Việc cô ấy “rời đi” diễn ra trước khi tôi “đến”.

2. Cách phối hợp thì trong tiếng Anh

– Mệnh đề chính (Main Clause):

– Hiện tại đơn (Simple Present) sẽ đi với những mệnh đề phụ sau:

+ Hiện tại đơn (Simple Present)

+ Hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

We find that we have taken a wrong way.

+ Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

I see that Tom is writing his composition.

+ Tương lai đơn (Simple Future)/ Tương lai gần (Near Future)

He thinks that it will rain tonight

+ Quá khứ đơn (Simple Past) nếu có thời gian xác định ở quá khứ.

He says  he was born in 1980

+ Quá khứ đơn (Simple Past) sẽ đi với những mệnh đề phụ sau:

Quá khứ đơn

Quá khứ hoàn thành

The teacher asked Bill why he hadn’t gone to school the day before.

Quá khứ tiếp diễn

Mary said that she was cooking then

would + Vinf

She said that she would get married soon

was/ were going to + Vinf

Hiện tại đơn (nếu diễn tả một chân lý)

My teacher said that the sun rises in the East

+ Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) sẽ đi với mệnh đề phụ sau:

Hiện tại đơn

People have said that London has frog

+ Quá khứ hoàn thành (Past Perfect) sẽ đi với mệnh đề phụ sau:

Quá khứ đơn

3. Bài tập về sự phối hợp thì trong tiếng anh

Bài tập: Khoanh vào đáp án đúng nhất

Câu 1: Each of you………a share in the work.

A. to have

B. have

C. having

D. has

Câu 2: There are small……………………….between British and American English.

A. differences       

B. difference

C. differently

D. different

Câu 3: The quality of these recordings __________ not very good.

A. be

B. are

C. am

D. is

Câu 4: The number of students in this class …………. limited to thirty.

A. be

B. are

C. is   

D. am

Câu 5: Not only the air but also the oceans ……….. been polluted seriously.

A. have   

B. has

C. is having

D. are having

Câu 6: Working in the factory ……….. not what children should do

A. be

B. is     

C. are

D. have been

Câu 7: A large number of students in this school………. . English quite fluently

A. speaks

B. is speaking

C. has spoken

D. speak

Câu 8: Bread and butter ………. what she asks for

A. is       

B. are

C. will be

D. have been

Câu 9: Either John or his wife ………breakfast each morning.

A. make

B. is making

C. makes 

D. made

Câu 10: Some of the milk I bought last night ……….. not fresh anymore.

A. is         

B. is being

C. are

D. are

Câu 11: The use of credit cards in place of cash ________ increased rapidly in recent years.

A. to have

B. have

C. has   

D. having

Câu 12: Neither of the answers ……………….. correct.

A. are

B. is   

C. be

D. have been

Câu 13: The weather in the southern states ………….. very hot during the summer.

A. get

B. have got

C. is got

D. gets

Câu 14: Each of the residents in this community ……….. responsible for keeping this park clean.

A. is         

B. am

C. are

D. were

Câu 15: Anything __________ better than going to the movies tonight.

A. is   

B. are

C. am

D. were

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.