Câu hỏi: “Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có những con người XHCN” được Bác nói ở đâu?

A. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng

B. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng

C. Hội nghị bồi dưỡng lãnh đạo các cấp toàn miền Bắc tháng 1961.

D. Bác nói chuyện tại Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ II ngày 3.1961.

Trả lời

Đáp án đúng: C. Hội nghị bồi dưỡng lãnh đạo các cấp toàn miền Bắc tháng 1961.

“Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có những con người XHCN” được Bác nói ở Hội nghị bồi dưỡng lãnh đạo các cấp toàn miền Bắc tháng 1961.

Định nghĩa về chủ nghĩa xã hội

– Chủ nghĩa xã hội là một trong ba ý thức hệ chính trị lớn hình thành trong thế kỷ 19 bên cạnh chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa bảo thủ.

– Hiện nay trên thực tế không có định nghĩa rõ ràng về chủ nghĩa xã hội mà nó bao gồm một loạt các khuynh hướng chính trị từ các phong trào đấu tranh chính trị và các đảng công nhân có tinh thần các mạng, những người muốn lật đổ chủ nghĩa tư bản nhanh chóng và bằng bạo lực cho tới các dòng cải cách chấp nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.